Marcela Bognárová - Zájmové kurzy a semináře

pro širokou laickou veřejnost - klasické relaxační masáže - reflexní, antistresové, detoxikační, uvolňovací a energetické, moxování a Gua Sha

Aura

                                           *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Aura je energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. Aura se skládá z vrstev. Základní dělení 3 vrstvy. Jsou ale systémy, které rozeznávají až sedmnáct vrstev. Ty se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je představovat jako slupky cibule, spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy, kterou využívá átmá, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.

- Prána je termín pocházející ze sanskrtu, který znamená dech a označuje univerzální vesmírnou energii. Z jiných jazyků pochází také pojmy orgon, čchi, ki či éter, které označují totéž. Jak už počet názvů napovídá, pojem prány byl znám mnoha různým civilizacím v nejrůznějších časových obdobích.

Prána je energoinformace či „energie prostupující úroveň hmoty, kterou můžeme vnímat našimi pěti smysly“, ačkoliv je v odpovídající kvalitě utvářena na všech úrovních existence hmoty. Projevem koncentrované prány je teplo. Někteří nadaní či trénovaní jedinci mohou údajně vidět auru, která je také jedním z projevů prány.

Podle tradiční čínské nauky je čchi „primární substancí vesmíru, bytí jako takové, ve všech svých podobách“. Podle novějších pohledů, které chtějí vlastnosti čchi přeci nějak konkretizovat a odlišit od ostatního světa, je sice čchi utvářena na všech úrovních existence hmoty, avšak sama je relativně nemateriální povahy a zpětně na hmotný svět nepůsobí vždy přímo, silným či vnímatelným způsobem. Protože však pojmu "hmotný" nelze jednoznačně nebo pevně přiřadit konkrétní fyzikální parametry, je jasné, že rozlišování mezi energoinformační (formální, morfickou) a "hmotnou" stránkou objektivní reality je vždy jen pomocné, resp. relativní a že tradiční definice je v podstatě pravdivá.

Podle okultistů je éter prahmotou, ze které se zrodily všechny ostatní živly (principy). Toto pojetí vychází z védské tradice. Podrobný popis uvádí Prašna Upanišada.

V době, kdy Aristoteles seznámil svět fyziky s novým názvem „éter,“ byl předešlými kulturami tento fenomén již několik tisíciletí využíván jako produkt energie, kterou lidé na různých místech označovali odlišnými názvy. Číňané ji nazývali „čchi“, Indové „Ódžas“, Japonci „reiki“, Hebrejci „ruach“, Tibeťané „dorž“, Reichenbach „ód“ a někdy byla označována jako „magnetismus“. Je pravděpodobné, že v dohledné době uvedená energie vyvolá ve výzkumu větší pozornost, proto se jeví vhodné sjednotit její název. V literatuře bývá často označována jako „kosmická energie“, tak je také nazývána v empirickém výzkumu a Miroslava Provoda sen. + juniora.

Mostem mezi tradičním fyzikálním výzkumem a tradiční teorií prány se zdá být na biochemické, fyzikálně chemické, biologické a psychosociální úrovni teorie morfické rezonance (také „morfogenetická rezonance“, resp. vliv „morfického pole“) biologa Ruperta Sheldraka, v obecném smyslu teorie formálního pole.

- Átma nebo též átman  je hinduistický termín označující nejvnitřnější Já jedince (do češtiny se překládá většinou jako „Já“, „Nadduše“, „Duše“ atp.). Átma se objevují také v buddhistické filosofii, kde ale nebývá mírně odlišného významu (viz též anátma).

Termín je poprvé plně rozebírán v Upanišadách, jejichž základním poselstvím je totožnost átma a brahma, tedy skutečného Já člověka a nejzazší nepopsatelné skutečnosti. Pokud jde o vztah mezi nejvyšším kosmickým fenoménem brahma a duchovní podstatou člověka, dospívají všichni autoři Upanišad k jednotnému závěru - k přesvědčení o jejich totožnosti. Základem je tedy poznání átma a zjištění, že je vskutku totožné z brahma. Tak je možno dosáhnout vysvobození (mókša) z koloběhu životů (samsára). Toto poznání není pouhé intelektuální poznání, ale prožitek této jednoty.

 

- Paramátmá = univerzální vědomí

 

Každý máme v auře poslední vnější vrstvu ochranné energie. Ta obaluje a chrání aurické vejce a připomíná tenkou membránu. Jsme-li zdraví a vyrovnaní, je tato ochranná vrstva pružná a pevná. Jakmile nám ale není dobře, zeslábne a stane se propustnější. V normálním stavu se každá energie, již na nás někdo namířil, od této vrstvy odrazí. Jsme-li však oslabení, negativní energie skrze ni projde a způsobí škody v dalších vrstvách aury.

Nejdůležitější je uvědomit si, že nikdo nikdy nemá sílu na nás negativně působit, jestliže si udržujeme silnou auru a nepřipustíme, aby nad námi někdo získal moc. Záleží vždy jen na nás, zda se chceme do výměny energie zapojit, nebo ne. To, že někdo stojí vedle nás, ještě neznamená, že jeho energie přejde na naši nebo na ni bude působit.                                          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 
www.masaze-marcela.kvalitne.cz www.masaze.info/marcela-bognarova www.lide.cz/masaze.marcela