Marcela Bognárová - Zájmové kurzy a semináře

pro širokou laickou veřejnost - klasické relaxační masáže - reflexní, antistresové, detoxikační, uvolňovací a energetické, moxování a Gua Sha

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny

Nazýváme tak nepravidelnou část prostoru, která je zatížena určitým druhem záření. Jsou to záření, která současná věda zná, ale také ještě nezná. Geopatogenní zóny (dále jen GPZ) jsou detekovány většinou senzibilní osobou, která k detekci používá zpravidla různých druhů virgulí. Živý organismus reaguje  na porušení jakékoliv homogenity pole, ve kterém se nachází nebo do něho vstupuje.

Lidský organismus na toto porušení homogenity reaguje buď vědomě nebo nevědomě. Porušení homogenity může vyvolat například podzemní voda, bývalá řečiště, rybníky, močály, ložiska podzemních plynů, radioaktivní podloží, místa kde se stýkají různé horniny a kde nastávají geologické zlomy apod. Při detekci takové nehomogenity se nejvíce  setkáme s virgulemi ve tvaru Y z vrbového nebo i jiného proutku. Používají se také kovové spirály, kovové virgule ve tvaru L. Kovové virgule tvaru Y jsou podobné klasickému proutku. Jsou však i menších velikostí, které se drží v jedné ruce. Strany svírají pravý úhel a jsou v délce 11 a 33 cm, virgule se drží za kratší konec. (Senzibilové v Polsku používají rozměr 10 a 30 cm). Za zmínku stojí taková zajímavost , že při pokusech byla použita například stříbrná virgule a ta je velice citlivá. Každý proutkař (senzibil) musí zjistit jaký tvar a materiál virgule mu nejlépe vyhovuje.

Hovoříme o 4 základních typech GPZ:

a) podzemní vodní toky
b) geologické anomálie (půdní poklesy, zlomy, zvrásnění, radioaktivní místa)
c) tzv. Hartmannovy pásy - vytváří síť orientovanou od severu k jihu a od západu
k východu
d) tzv. Curryho pásy - vytváří síť orientovanou od severozápadu k jihovýchodu
a od severovýchodu k jihozápadu.


Hartmannovy pásy byly popsány MUDr. Ernstem Hartmannem z Eberbachu. Podle fyzikálních průzkumů jsou pásy povahy stojatých vln VKV kosmického původu se zhuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry.


Curryho pásy byly popsány MUDr. Manfredem Curry z Riederau. Pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm.
Často jsou oba lékaři uváděni jako objevitelé těchto pásů. Tyto pásy však již byly prokazatelně detekovány cca před 4 000 roky v Číně. Víme, že je znali Egypťané (nástěnné kresby v pyramidách) a Řekové.

Tzv. Hartmannovy a Curryho pásy mají šířku cca 20-50 cm a jsou od sebe vzdáleny cca 4-4,5m. V oblasti rovníku jsou tyto pásy ve vzdálenosti asi 6-6,5m od sebe a v oblasti pólů je vzdálenost mezi pásy 2-3m. Lze však detekovat místa, kde se pásy k sobě přibližují.V domě se geopatogenní zóny vyskytují ve všech patrech. Ve vyšších patrech jsou pásy naopak širší s větší intenzitou působení. Se vzrůstající výškou bylo zjištěno kónické rozšiřování. V praxi se setkáváme s tím, že děti jejichž postel je umístěna na GPZ mají neklidné spaní, budí se, pláčí a pokud to lze, snaží se v posteli dostat do místa kde je to lepší (ráno je např.rodiče najdou schoulené v jednom místě). Děti jsou na vliv GPZ daleko citlivější než dospělý člověk. Dospělí se rovněž "brání" odchodu do postele. V noci nemohou dlouho usnout, budí se, zdají se jim nepěkné sny. Ráno bývá člověk unavený, nevyspalý, nervózní. Podle toho v jaké části lůžka se GPZ nachází v této oblasti člověk po nějaké době může začít sledovat zdravotní změny. Zde si lze všimnout korelace – zdravotní problém je v té části těla, která je nad detekovanou GPZ. Zpočátku jsou to již uvedené jevy. Po určité době však může dojít k zánětlivým onemocněním, záchvatům, nádorovým onemocněním atp. Byla dokonce sestavena tabulka, kde na základě průzkumu bylo zveřejněno jaké zdravotní problémy se vyskytly v závislosti na délce (měsíce až roky) pobytu nemocného na lůžku ovlivňovaného GPZ. Senzibilové ve spolupráci s lékaři zjistili, že infarkt a mozková mrtvice postihne dotyčného velmi často na místě výskytu GPZ. V místě křižování dvou nebo i více pásů GPZ je toto místo mnohem silnější než jenom samotný pás GPZ. Je zjištěn prokazatelný vliv působení spodní vody a onkologických onemocnění. Statisticky je zjištěno, že nejčastější výskyt takového onemocnění je u osob, které bydlí v bytech nebo domech v blízkosti řek, rybníků, močálů, tedy s větším výskytem GPZ. Jsou známá např. místa, kdy na jedné straně ulice je výskyt takovýchto onemocnění minimální a na druhé straně ulice jsou domy, kde je toto onemocnění takřka běžné. Tento výzkum se prováděl a provádí na celém světě. U nás např. na Olomoucku již před více než 30 lety. Nelze samozřejmě tvrdit, že za zhoubnými onemocněními stojí jen GPZ, ale ukazuje se, že je nutno při studiu souboru faktorů vyvolávajících toto onemocnění s nimi počítat.

Je dokázáno, že některým zvířatům rovněž pobyt na GPZ nevyhovuje. Jsou to hospodářská zvířata (ovce, kozy, krávy, koně, prasata), dále psi, králík, křeček. Tato zvířata trpí vlivem působení GPZ různým onemocnění, snížený je i přírůstek váhy. V 60 letech minulého století se prováděl výzkum onemocnění krav mastitidou a to u 35.000 onemocněných zvířat. 76% dojnic z tohoto vzorku bylo ustájeno nad detekovanými GPZ. Na druhou stranu jsou zase zvířata, která GPZ vyhledávají a zjevně na ně působí blahodárně. Takovým nejtypičtějším případem je kočka, dále pak hadi, štíři, komáři a další hmyz, ale také sova nebo straka. Mravenci dokáží ještě navíc rozlišovat některé druhy GPZ.

Doslova senzační zjištění je, že včela dává až o 20% větší snůšku medu ve včelíně nad GPZ. Další zajímavé pozorování vlivu GPZ je na rostlinách. Opět můžeme hovořit o tom, že na některé rostliny působí GPZ negativně a na některé pozitivně. Jehličnaté stromy se s působením GPZ vyrovnávají lépe než listnaté (z listnatých je dobře snáší dub, vrba, javor, líska aj.). GPZ působí negativně na buk a na ovocné stromy. Z dalších rostlin to jsou keře rybízu, slunečnice, ibišek, kaktusy, azalka, begonie a další.

Takto negativně ovlivňované rostlinstvo trpí menším vzrůstem, semena rostlin mají nižší klíčivost, poupata rostlin se pomalu otevírají, květy se dříve zavírají. U lesních a ovocných stromů nad GPZ jsou pozorovány nádory, až nepochopitelné zakřivení větví, schnutí, napadení houbami, trhlinky a další negativní projevy. Tyto jevy může na stromech ve volné přírodě pozorovat každý z nás. Ovocným stromům jako jabloním, meruňce, broskvoni a hrušce se daří lépe mimo GPZ (z domácích rostlin je to ibišek, fíkus,begónie a řada dalších). Naopak GPZ má raději voskovka, tchýnin jazyk a další.

Vliv negativního působení GPZ byl vysledován i při tavbě ve vysokých pecích. Byla zaznamenána vyšší spotřeba topných látek a to až o 30%. Pomalejší průběh procesu tavby a nižší žár. Ve slévárnách , kde jsou odlévány odlitky ve formách jež jsou nad GPZ dochází ve zvýšené míře ke zmetkovitosti (praskání, bublinatost). Ve sklárnách bylo zaznamenáno při výrobě tabulového skla jeho zakalení. Bylo zjištěno zvýšené rezivění některých materiálů, které byly současně vystaveny vlivu působení GPZ, některá měřící elektronická zařízení umístěná na GPZ vykazovala falešné hodnoty, nešly správně nastavit atp. Uvádí se rovněž, že vliv GPZ ovlivňuje poslech VKV u radiopřijímačů, zpomaluje se sedimentace, povrch země zde má nepatrně vyšší teplotu.

Co vlastně znamená slovo geopatogenní?

Dřívější označení "dračí žíly" bylo nahrazeno výrazem "geopatogenní zóny". Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení, které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země.

·         Historie poznávání geopatogenních zón

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ.

·         Co jsou GPZ?

Z geologického hlediska mohou být nehomogenity v nejsvrchnější části zemské kůry způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi. Například magnetické amfibolity na styku s velmi málo magnetickými břidlicemi a diority vytvářejí anomálně porušené magnetické pole. Křemence s vysokým zdánlivým měrným elektrickým odporem vytvářejí anomálně zvýšené elektrické pole na styku s břidlicemi, které mají elektrický odpor podstatně nižší. Homogenitu fyzikálních polí nad zemským povrchem narušuje voda tekoucí po tektonických poruchách a v říčních korytech zanesených říčními naplaveninami a vátými písky v geologické minulosti. Ani činnost člověka není zanedbatelná. Regulací říčních koryt a přemisťováním radioaktivních hornin na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, se vytváří zdraví škodlivé prostředí. To je i případ radioaktivního popelu z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole.

·         Vliv GPZ na člověka

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.

Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují - a skutečně mohou vyvolávat nemoci.

·         GPZ a fauna

Pes byl odnepaměti indikátorem geopatogenních zón. Nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění.

Kočka je pravým opakem psa. Je-li v pohodě, přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibruje". Ráda tedy vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. Tedy i infrazvukové patogenní zóny. Proto do míst, kde ráda odpočívá kočka, neumisťujeme lůžko, místo odpočinku ani pracoviště. I včely mívají větší snůšku medu v infrazvukových patogenních zónách, protože infrazvuk je nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě. Šumy jim znějí jako jejich vlastní zvuk, který vydávají křídly v době jejich denní aktivity. Umístění úlů do vhodných GPZ tedy napomáhá kvalitě včelstev. Stejně tak i mravencům je dobře v patogenních zónách, neboť jako včely produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku. Místa, kde byla mraveniště byla často totožná s GPZ.

·         Energetická pole

Energická pole, která vznikají v zemi nebo na jejím povrchu, se proto zcela obecně definují jako geopatogenní zóny. Mezi nejdůležitější energetická pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří: 

·         podzemní prameny 

·         globální mřížková síť

·         tektonické poruchy a zlomy

·         elektrický smog

·         silová pole


Podzemní prameny
Podzemní prameny nebo také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Tyto vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti jsou zmiňovány bolesti hlavy, návaly migrény, poruchy spánku, pocity přetažení, bolesti při pohybu a další příznaky.
 

Globální mřížková síť
Hartmannova mříž, Curryova mříž (pásy Hartmanna a Curryho) - podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou, pokrývají uvedené dvě sítě v pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety - a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají. 

·         Pásy Hartmannovy, probíhající mřížovitě od Severu k Jihu a od Západu k Východu. Hartmannovy pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného pracoviště geologické biologie v Eberbachu na Neckaru a autora knihy “Die Krankheit als Standortproblem”. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Škodlivost těchto pásů je téměř konstantní. Výjimkou jsou místa křížení těchto pásů. V těchto místech se jejich patogenní účinek zesiluje.

·         Pásy Curryho, probíhající mřížovitě od Severozápadu k Jihovýchodu a od Severovýchodu k Jihozápadu. Curryho pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederau na Ammersee ve Švýcarsku. Autora knihy “Die Schlüssel zum Leben”. Průzkumy ukázaly, že tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm). Opět jako u Hartmannových pásů je škodlivost pásů Curryho téměř konstantní. Křížení těchto pásů také zvyšuje svůj patogenní účinek.Tektonické poruchy
Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být známý a zlopověstný Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou schopny vyvolávat zdravotní potíže.

Elektrický smog
Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o elektrickém smogu. Jde o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Dle názoru terapeutů vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

Silová pole
Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté "ozařování" dokáže zničit i dokonale zdravého jedince. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

Geopatogenní  zóny, mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované a často neoprávněně podceňované. Někdy je dokonce použití výrazu  geopatogenní nevhodné. Jsou to energie – emise – emanace – záření - silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem. Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Záleží tedy na kontextu a někdy je i vhodnější použít označení "geoaktivní"zóna. Někteří autoři udávají dvanáctistupňovou škálu škodlivosti GPZ a zón geopatického stresu (GPS). 

zdroj: http://www.geopatogennizony.estranky.cz/

 

 
www.masaze-marcela.kvalitne.cz www.masaze.info/marcela-bognarova www.lide.cz/masaze.marcela